Diamond X-50

Diamond X-50 dual-band antenna, 144-146 MHz and 430-440 MHz